Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mo 7 MAART 1798.

zoodanigen Adfistent uit zyn privé Beurfe te betaalen.

En zoo ja, dat in dien gevalle Arm- en Kerkmeesteren geinjungeerd worden, zoodanig hem Onder<reteekenden adfisteerend Perfoon in hunne Vergadering tot het examineeren en vifiteeren der Rekeningen en het verdere, in het Decreet deezer Vergadering vervat, tepermitteeren, en wyders omtrent alles zoodanige voorziening, als deeze Vergadering zal oordeelen te behooren, en vooral, dat geduurende de Dehberatien deezer Vergadering niets worde geattenteert, dat de Commisfie van den Ondergeteekenden zoude elufoir maaken, en dus ophouden, dat de dag bepaald tot de Rekening, op den 14 Maart aanfiaande geen voortgang hebbe.

En is na deliberatie, gerefolveert hetzelve Request, by appointement, te ftellen in handen der Commisfie tot de Kerkelyke Zaaken en Oclroyen om confideratiën en advis \ zonder refumtie.

Is geleezen de Requeste van Jan Honigh, Jacobsz. en Gerrit Comeluz. Honigh, Burgers te Zaandyk verzoekende permisfie tot het amoveeren van zekere' Schuur, fiaande en gelegen te Zaandyk voorn., als mede van de betaaling der Verponding daar op ftaande, waarby gevoegd is eene favorabele voorfchryvine van de Municipaiiteit aldaar. ö Waaröp, na deliberatie is gerefolveert, gemelde Requeste by Aóte Commisforiaal te ftellen in handen van de Commisfie tot de Finantie, om confide. ratien en advis.

Is geleezen de Requeste van Gerrit Foorbrink, Uitgeweeken Bataaf, te Delft, verzoekende, dat aan hem de agterftallige Onderftand- gelden, zederd ultimo Odober tot 5 November 1797. benevens de

eene

Sluiten