Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

> MAART 1798

ingevolge zyne Pagrs- Conditiën moge worden gepermitteerd, om nog in deeze loopende maand Maart, op deszelfs inhuure hebbende Weiplaat, liggende in de Rivier de Oude Maaze, te mogen hakken het ryp Hout daar op gewasfen, 't geen thans hakbaar is, en mitsdien aan den Rentmeester Generaal van de Wal aantefchryven, zyne gedaane aanzegging omtrent de Houthak op te heffen.

Waaröp, na deliberatie, is goedgevonden, gemelde Requeste, by A&e Commisforiaal te dellen in handen van de Commisfie tot de Domeinen, om fpoedig advis.

Is geleezen de Requeste van Huybregt Fillerius, woonende onder Spykenis, houdende verzoek, dat aan hem moge. worden gepermitteerd, om na dat zulks door een deskundigen zal zyn opgenomen, voor zyn privé rekening langs den kant van den Berm der Kade tegen de Polder, genaamt Nieuw-Oost-Broek , liggende aan de Rivier de Oude Maaze, welke hem in eigendom is toebehoorende, te mogen flaan eenige ryzen driekante Hoofdjes, ten einde den Stroom der Oude Maaze te beletten, om verder den kant of den Berm der Polder afteneemen.

Waaröp, na deliberatie is goedgevonden, gemelde Requeste, by Aéte Commisforiaal, te dellen in handen van de Commisfie tot de Rivieren en Dyken om confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Mr. Hans Hendrik Coenraad van RnfenthaUn Cornelis de Ridder, beide woonende te Cuilemborg, als fpeciale Gemachngdens van dc Ingelanden en Geërfden van den Po.derGoiiberdingen,naar byden Lekkendyk aan het Spoel, beneden Cayiemborg,verzoekende authorifiiüc , m des noods Lsr, op den CqqrnrolJeur de Rock,

Sluiten