Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a APRIL 1798* *7

31 December 1776, aan haar Suppliante aftelosfen: Waarop, gedelibereerd en in aanmerking genoomen zynde, dat den voorfz. Generaal Provoost van Bereftein, by geleegenheid der affchaffing van deri Krygsraad, van gemelde zynenPostis gedimitteerd, en alzoo deszelfs Ampt-Obligatie, ingevolge Decreet van het voormaalig Provinciaal Beduur van den 16. January 1797. behoord te worden afgelost, is goedgevonden en verdaan, den Ontvanger Generaal van Boetzelaer, tot het doen der voorfz. aflosfing by deeze te qualificeeren; zullende ten dien einde Extract deezes aan dezelve Ontvanger; zoo als meede gelyk Extraft aan de Suppliante tot haar naricht gegeeven worden.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie tot de Finantie, op de, by marginale aposcille van den 19. Maart 1. 1. in deszelfs handen gedelde Misfive van de Municipaliteit van Jaarsveld, van'den 17. dierzelve maand; houdende verzoek, om voor het montant eener daarby gevoegde reekening, wegens een halfjaar confinement enz. van iVillem IVerrie, in 'c St. Joris Gust- en Tuchthuis te Delft, ter fomraa van ƒ 98 -15-: conform het Decreet van het geweezen Committé van Algemeen Welzyn, in dato 8 Auguftus 1795, ten behoeve van Regenten van het gemelde Gast 1 Tuchthuis, eene Ordonnantie van betaaling te doen opmaaken en depêcheeren :

Waarop, gedelibereerd zyrHc, is goedgevonden en verdaan, de voorfz. reekening by extract deezes, te dellen in handen van de Commifen ter Finantie, *en einde dezelve te exarnineeren, en na accoord bevinding, daar voor, iugevolge opgemeld Decreet, de noodige Ordonnantie te doen opmaaken en depêcheeren :

En

Sluiten