Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 * APRIL 1798.

Finantie, op de by marginale Apostille, van den 20. Maart l. 1., in deszelfs handen gefielde Misfive van de Municipaliteit der Stad Schiedam ; daarby verzoekende, dat derzelver Secretaris Jozua Willem Hoekwater, mogte worden ontflagen als Lid van de Commisfie van onderzoek, wegens de Geldheffing van den Jaare 1796, hem gepermitteerd deszelfs declaratie van Vacatiën en Verfchotten te mogen inzenden, en in zyne plaats een ander perfoon aanteftellen:

Waarop gedelibereerd en in aanmerking genoomen zynde, dat het voorfz. onderzoek over Schiedam , en de resforte van dien na genoeg is afgeloopen, en het dierhalven thans zeer ongefaifonneerd zoude zyn, om voor den korten tyd van de exiflentie van opgeroeide Commisfie, den voorn. Burger Hoekwater, door een ander, geheel vreemd in de werkzaamheden deezer Commisfie, te doen vervangen, is goedgevonden en verftaan, het verzoek van de Municipaliteit van Schiedam voorn., te declineeren en te wyzen van de hand, en dien ten gevolge den voorn. Burger Hoekwater, by deeze te gelasten, omme als Lid van de voorfz. Commisfie te blyven continueeren.

En zal Extract deezes gegeeven worden aan de Municipaliteit van Schiedam, om te ftrekken in antwoord op derzelver hiervoorengemelde Misfive, en aan den Burger Hoekwater, zoo tot derzelver naricht, als om zich daarnaar te reguleeren.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie van Finantie, op de, by marginale Apoftille van den 15. Maart 1. L, in deszelfs handen gefielde Requëste van P. V, Roon, verzoekende om de daarby

ge-

Sluiten