Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 5 APRIL 1798. 15c;

len van Recognitiën over Civiele Boeten, Breuken, Amenden enz., waarömtrend hy in gebreeke zoude zyn gebleeven; met last om zulks te voldoen, binnen den tyd van zes weeken, verzoekende dat alles wat deeze zaak concernccrd ter nader onderzoek mag worden gefield, in handen van eene perfoneele Commisfie:

En gerefo'veerd, deeze Requëste, by appointement, te Hellen in handen van de Commisfie tot de Politie, om confideratiën en advis. Zonder refumtie.

Zyn geleezen de Requesten van Jacob Overboom, Jacob Dahmen en Jacob Kooker, woonende te Alkmaar , alle verzoekende met de vacante Post van Cherger op den Boom aldaar, te worden begunftigd:

£n gerefolveerd, deeze Requëste, by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie tot de Gemeene Middelen, om confideratiën en advis.

Is geleezen de Requëste van Willem Bierhuyzen, Burger en Inwoonder van 'sGraveande, verzoekende met de aldaar vacant te komene Post van Prifeerder van 't Beestiaal te worden begunftigdwelk Request isgemuniëerd meteen Declaratoir "dat hy in de Grondvergaderingen is tegenwoordig geweest: ° °

En gerefolveert, deeze Requëste , by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie tot for meering der Lyst van Sollicitanten, tot informatie I

Is geleezen de Requëste van Jacob Dull en ZooKooplieden te Amfterdam; verzoekende, dat den Hoofdgaarder G'. de Vries Abz.,te Amfterdam mag worden geauthorifeert, om, by het aankomen

van

Sluiten