is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x-j APRIL 1798. $6>

deren te moogen transporteeren naar Utrecht.. Zonder refumtie.

En is gerefolveerd, gem- Request-, by appointement, te Hellen in handen van de Commisfie van Binnenlandfche Correspondentie » om daar meede naar bevind van zaaken te handelen. Zonder refumtie.

Is geleezen de Requëste van L. H. van Stipria-an, woonende te Callants-oog , zich beklagende, dat deielve in zyne Poite 1," als Bailliuw, Schout cn Secretaris van Callar.ts-oo£, door de Agenten ter reorganifatie is afgezet, verzoekende in dezelve te contmueeren. .

En is'gerefolveerd, gem, Réqueste met de Byiaage, by appointementj^tè .ftellen in handen van de Commisfie 'van Superintendentie over de reorganifatie dei Municipaliteiten, om confideratiën en advis.

Is geleezen de R.equcste van R. G. T.ar-z, té kennen geevende, dat''de'Ambagis Kcerlykheid van Op- en Neder-Andel, op hem is geoevolvterJ , dat hy-"ingevolge zyn recht, als zoodanig, heef: aangefteid gehad Adridan Treffers , als School meester enz. dan, dat de Municipaliteit aldaar, gewei::erd heeft de Aéte-van aanfteüing te doen registreren, fustinecrende, .dat het Decreet van het Provinciaal Beftuur van Kpliand, in dato Ó.October 179/.waarby het recht aan de Ambachtsheeren om een Schoolmeester enz.; aanteftellen, is ontzegd geworden; — waarom de Suppliant verzoekt, daar hy hetIJeroop van Adriaan Treffers tot Schoolmeester, Koster en Voorzanger heeft gedaan en geëxpedieerd, voor dato van het Decreet daar tegens genomen , dat hy ditmaal by zyn Recht mag worden .gemaintineerd,

met