is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 APRIL 1798.

37*

wagter van 't Haagfche Bosch te worden begunstigd.

En gerefolveerd, deeze Requëste, by appointement, te (lellen in handen van de Commisfie tot de Domeinen, om confideratiën en advis.

Is geleezen de Requëste van F. H. de Mey er en, Uïcgeweeken Bataaf, verzoekende om een Gratificatie , tot zoo lange hy met den een of anderen Post is begunstigd.

En gerefolveerd, deeze Requëste, by appointement, te ftellan in handen van de Commisfie tot de Uitgeweekenen, om confideratiën cn advis. Zonder refumtie.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie tot de Politie, op de by marginale apostille van den 5 deezer, in deszelfs handen, om confideratiën en advis geftelde Misfive , van Schepenen der Stad Gorim chem, houdende:

Dat zy uit publieke gerugten vernomen hadden, dat door de Agenten ter reorganifatie der Municipaliteiten in het District Oosterland, op de refpective Dorpen 's Lands van Arkel, en daar onder ook op Hoog-Blokland, Schepens-lianken of Collegiëa van Juftitie waren aangefteld, gemeend hadden, deeze Vergadering te moeten informeeren, dat voor haare Bank nog hangende was, zeekere Procedures tusfchen Carel Morelis en Johannes Kuipers, beide op het voorgemelde Dorp Hoog-Blokland woonagtig ; dat zy dienvolgens verzogten, met den meesten fpoed te mogen worden geïnformeerd , of de voorfchreevene zaak voor haare Bank konde voortgezet, dan wel of dezelve naar het thans geconftituëerde Gerecht van Hoog • Blokland behoorde verzonden te worden; zullende zy inmiddels, in af-

wag-