Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip APRIL 1798-

43?

verftaan, het verzoek in de voorfz. Misfive vervat, by deeze te accordeeren, en dienvolgende den Ontvanger der Gemeene Middelen te Alkmaar voorn., te authorifeeren en te qualificeeren, om van de voormelde twee Perfoonen, de fomma's, waarin zy zyn gecondemneerd, by paraate Executie te innen.

En zal Extraét deezer gegeeven worden aan den Ontvanger der Gemeene Middelen te Alkmaar, om zich daarnaar te reguleeren, gelyk mede aan de Commisfie van Oppertoezicht en aan de Commisfie van Onderzoek te Alkmaar, ten fine van informatie en naricht.

De Commisfie van Finantie, heeft gediend van derzelver confideratiën en advis, eerftelyk, op eene, by Refolutie deezer Vergadering van den 3. deezer maand, in haare handen geftelden voordracht van den Prsefident, dat, naamlyk, de Burger C. Schefer, gefungeerd hebbende als Secretaris by het voormaalig Provinciaal Beftuur van Holland, zich by hem hadt vervoegt, en verzogt, te moogen worden geïnformeerd , hoedaanig hy zyne declaratie van het aan hem toegelegde Traétement moest inrigten, of tot den dag der ontbinding van het Provinciaal Beftuur op den 5. February 1.1., of wel tot ultimo February, wanneer het loopende quartaal expireerde,- en voorts op eene by marginaale Apostille van dienzelven dag in haare handen geftelde Requëste van J. F. Leemans, geweezen Secretaris by het voormaalig Provinciaal Committé van Holland, en L. J. Blok., J. van Oostendorp enS.J.Ebeling, allen geweezene Departements Secretarisién by opgemelde Committé; verzoekende, dat de Commifen van Finantie mogten worden geauthonfeerd, om ten hunnen behoeven refpectivelyk te doen opmaaken Ordonnantiën tot

zoo-

Sluiten