Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip APRIL 1798. 44»

deerd, en zulks den eerstgemelde tot 28. February , en de laatstgemelde tot 7. Maart beiden incluis.

En zal Extract deezer gegeeven worden aan de Commifen van de Finantie, ten einde ten behoeven van de in deeze gemelde Secretarisfen, de noodige Ordonnantiën , tot voldoening van derzelver verfcheenen Traétementen, tot de hier vooren geftipuleerde datums te doen opmaaken en depêchceren, alsmede aan ieder van dezelve geweezene Secretarisfen, voor zoo veel hun aangaat, tot derzelver informatie en naricht.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie van Finantie , op de by marginaale Apostille van 27. Maart 1.1., in haare handen geftelde Requëste van de Municipaliteit' van Stompwyk, Wilsveen, Te» dingerbroek en Leydfendam; verzoekende, om cp een daarby gemeld Verbaal-accord de novo te verleenen en te doen depêcheeren behoorlyke executoire in ordinarii formS.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, het verzoek van de Supplianten by dee« ze te accordeeren, en dienvolgende den Secretaris deezer Vergadering te authorifeeren, om op hetzelve Verbaal-accord, een behoorlyke executoire te doen depêcheeren.

En zal ten dien einde, Extract deezer, aan gem. Secretaris gegeeven worden, om zich daarnaar te reguleeren.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie van Finantie , op eene by marginaale Apostille van den 4. deezer, in deszelfs handen geftelde Requëste van den Kerkenraad der Gereformeerde Gemeente te G g Delfs-

Sluiten