Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l9 APRIL 1798.

443

Domein-Raad; dat dezelve Perfoonen, welke Schout en Schenenen van het Boven einde van Spyk waren, ook waren Schout en Schepenen van het benedeneinde van Spyk; doch over zaaken wegens het Boven-einde, zy in het Rechthuis van het Boven-einde vergaderde , en dan genaamd wierden Schout en Schepenen van het Boven-einde ; en over zaaken wegens het Beneden - einde, zy hunne Vergadering op'het Neder-einde hield, en zich als dan Schout en Schepenen van het Beneden-einde van Spyk noemde; dat, daar de Agenten tot de reorganifatie der Municipaliteiten in het District Oosterland hun» nen Last en Commisfie, uit het Administratief Beftuur van het voormaalig Gewest Holland ontfangen hadden, het haar bedenkelyk was voorgekoomen, of de gedaane ontbinding, reorganifatie, en nie-iwe aanftelling van de Municipaliteit aldaar, wel over de geheele plaats betrekking bad , en dus zoo wel over het Boven- als Beneden-einde, dan wel alleen over het Beneden-einde van Spyk, als alleen tot het voormaalig Gewest Holland behoord hebbende; dat zy ter voorkooming van alle zwaarigheden, welke uit die onzekerheid, en uit de handelingen van twee verfchillende Municipaliteiten, io gemeenfchappelyke belangen moesten voortvloeien, haar tot dit Beftuur wend, en verzogt, dat ten fpoedigften mogte worden verklaard, of de aanftelling der Municipaliteit, alleen betreklyk was, tot het Benedefl-einde van Spyk; dan wel of dezelve zich ook uitftrekte over het Boven-einde.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, van wegens deeze Vergadering aan de Municipaliteit van het Neder einde van Spyk aantefchryven, en te verklaaren, zoo als wy verklaaren by deezen, dat de aanftelling der Municipaliteit, Gg s door

Sluiten