Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* 2 AUGUSTUS 1798.

Is geleezen de Requeste vaii>h Pruyt, wöonendö te Lekker kerk, verzoekende Acte van admisfie als Broodbakker aldaar^ ■

En gerefolveerd, deeze Requeste by appointement te ftellen in handen van de Commisfie van Gemeene Middelen, om confideratiën en advis.

Is geleezen het navolgende Extract uit het Register der Befluiten van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, .in dato 1 Augustus 1798, "%

GELYKHEÏD , VRYHEID , BROEDERSCHAP*

Extract uit het Register der Be. fluiten van het Intermediair Uitvoerend Bewind der BataatTcht Republiek.

Woensdag den 1 Augustus 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is geleezen een Decreet van het Intermediair Wetgeevend Lichaam des Bataaffchen Volks van den 30 July 1.1., waarby gemelde Vergadering zich had geconformeerd met het ter Vergadering gerapporteerde door de Commisfie tot examen dér Geloofsbrieven , betrek* lyk den Burger Arend Breed, woonendeteZaandyk, welke zich aan de voorfz. Commisfie per Misfive had geadresfèerJ , houdende om daarby geallegueerde redenen verzoek , om te worden ontflagen van den Pest alsReprarentantinhetaanftaandeWetgeevcndLichaamj en dienvolgens (uit aanmerking, dat, daar het niemand geoorloofd is, zyhe Medemenfchen te noodzaaken, deszelfs gewecten te verkragten , ter voldoening aan dc begeerte der'.Natie, of den wil des Volks op te offeren, tot voldoening van diens geweeten) gedecreteerd t het verzoek van den Burger Arend Sree/fteaccordee-

ren,

Sluiten