is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 14 AUGUSTUS 1798.

Dan na zyn Ontflag gaarne zyn werkzaam Leeven in zyn voorigen Post op deeze en geene plaatze willende voortzetten; echter daar' de uitdrukkinge in het Decreet nopens de algemeenheid of niet algemeenheid van zyne dimisfie, eenigzins duifter was, en de loep der geëntameerde procedures hem veel twyfel overliet, of zyne zaak wel ooit zoude getermineerd worden, zich tot gemelde Vergadering keerde, met verzoek om aan hem te verleenen nadere interpretatie en Explicatie der uitdrukkingen des gemelden Decreets.

Als mede een Request van eenige Burgers, Rieden van de Hervormde Gemeente van St. Maarten, verzoekende in de zaak van D. Martinius zoodanige fchikkingen te beraamen, als vermeend zcude worden te behooren, om hunne Gemeente in ftaat te ftellen, op eenen vasten voet eenen nieuwen Leeraar te beroepe».

Waaröp gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan den Requeftrant Bernardus Martinius, te renvoyeeren naar de duidelyke Letter van de Refolutie van 14 September 1705. voorn.

En zal Extracl: deezer gegeeven worden, aan den Requestrant voorn, en Aris Tulling als eerfte •Ondergeteekenden, tot derzélver iniormatie en naricht.

Js gehoord het Rapport van de Commisfie tot de Politie, op de by marginaale apoftille van den 23 July 1. 1. in deszelfs handen cm confideratiën en advis geftelde Misfive van de Municipaliteit van den Banne van Stompwyk, daarby kennis geevende, dat zy ter voldoening van de nadere aan-

fchry-