Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 *4 AUGUïT JS 1798.

• Is geboord het Rapport van de Perfeneele Cnm« misfie beftaande uit de Burgers Kerkman, de Kempenaar en Penning, ter voldoening aan het appoinctement Commisforiaal van 6 Augustus 1. 1. geëxamineerd hebbendeeen Misfive van den Bailluw van Naaltwykerhout j Hillegom, Lisfe en Voorhout, houdende zyn verrichte in het reorganifeeren van de Municipal teit te Noordwykerhout en de Zeik.

Als mede ter voldoening aan het apooii,6tement Commisforiaal van 8 Angustus 1. 1, geëxamineerd hebbende, een Misfive van den Schout, benevens twee Leden uit het ColJegie van Juftitie der ftad Hoorn, houdende derzélver verrichte in het reorganifeeren van de Municipaliteit aan den Oudendyk en noch ter voldoening aan het appoinctement Commisforiaal van 9 Augustus 1, 1. geëxamineerd hebbende een Misfive van den Bailluw van Warmond kennis geevende dat hy den Burger Leenden Raaphorft, als mede Lid van de Municipaliteit van Warmond, had geïnftalleerd.

Waaröp gedelibereerd zynde is goedgevonden en verftaan het verrichte van gemelde Bailluwen en van den Schout van Hoorn te approbecren en tellaudeeren.

En zal Extracl; deezes gegeeven werden aan den Bailluw van Noordwykerhout en den Bailluw van Warmond, en aan den Schout der Stad Hoorn, ter informatie.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie tot de Oótrooyen hebbende ingevo'ge rn ter voldoeninge aan het appoinétement Commisforiaal van 11 January 1. 1. geëxamineerd de Requeste van Kerk en Arrnbezorgeren van de Roomlcb Catf.ojybe Gemeente te Gorinchem, houdende dat het voor

den

Sluiten