is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3 AUGUSTUS 17,98. 44?

Jaar, op den invoer van Graanen wa-i uitgeloofd, derzélver Correfpondent alhier, die Documenten aan hua had teruggezonden, om reede dat hy in 't zekere vermeende onderricht te zyn,, dat aan Hunl. verzoek: niet zoude worden voldaan, vermids die Graanen niet over Zee waaren aangebragt.

Dat naar het oordeel der Supplianten deeze reede van weigering van geene rélévance konde zyn, gemerkt by de beide aangehaalde Publicauën, in Generaals woorden word gezegd: dat de pramie. beloojd wjerü voor elk Last Tarwe of Rogge, welke tot aan den laatften Decemler 1795. ingefloosen. van Buiten 'sLandsin éêne der Hcmns deezer Provincie zoude worden inge'bragt, en dat naar hun inzien, deeze generaale woorden niet wel met recht kunnen worden gereitringeerd, tot zodanige Graanen alléén, welke over de Noordzèe in ééne der Havens van dit Gewest zyn ingevoerd.^ 1

Om welke en meerder ten Requeste gedetailleerde reedenen, de Supplianten verzoeken, om ten hunnen behoeven te doen depecheeren Ordonnantie ter Somma van ƒ4461 -16-S, weegens pramie van Graanen, door hunzeedèrr. 19 Mei tot Ultimo December 1795 , in onderfcheiden Havens van dit geweezen Gewest aangebragt, luid nota ten Requeste geannexeerd.

Uwe Commisfie moet al .aanftonds op het gepofeerdc door de Requestranten remarqueren: Dat by de Publicatiën van 2,9 Mei en 10 Augustus 1795, ter Requeste aangehaald, ten duidclyklie is bepaald, dat de prtemie alleen zal kunnen worden gsnooten, voor Gr aar nen van ■ Buiten 's Lands, in eene der Havens van deeze Provincie binnen gebragt, en dat hierdoor moeten worden verftaan Zeehavens, is blykbaar uit de Publicai ie van so October daaraanvolgende, waarby «ie halve

Eramie op inkomende Graaner en Meel ,na 31 Decemer van dat Jaar iuvallende, onder zeekere bepaalingen wordt verlengd.

.LjHni »*av iijaVW aj cu nsix^uwB*