Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 AUGUSTUS 1798. • 521

meester by hem in de maanden November,en December van den Jaare 1704 van den Lande verdiend,

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, den Requestrant met deszelfs voorfz. pr&'tentie, te renvoyeeren aan den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek.

En zal Extraét deezes aan den Requestrant tot deszelfs naricht, gegeeven worden.

Gehoord zynde het Rapport van de Commisfie van Oppertoezigt wegens de Geldheffing van 30 Juny en 10 Augustus 1796 op de by marginaale appoftille van den 4 July 1. l.in handen van voorn. Commisfie geftelde Requeste van Daam Verkalk woonende te Moordrecht, om reede en daarby geallegueerd, vei zoekende dat aan hem mogte worden ter hand gefteld een Recepis van drie honderd Guldens, welke Somma door hem opcondemnatic van de Commisfie te Gouda was voldaan, is na d.iüberatie goedgevonden en verftaan, des Suppliants verzoek te declineeren en te wyzenvan de hand.

En zal Extract deezes gegeeven worden aan den Suppliant, de Commisfie van Oppertoezigt, als meede de Commisfie van onderzoek te Gjuda,re$pe&ivelyk, zoo tot naricht, ais om zich daarnaar te reguleeren.

De Commisfie tot de Politie heeft ter Vergadering het volgende Rapport gedaan.

Mede-

Sluiten