Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a7 AUGUSTUS 1798. S*$ Gtlykheid, Vryheid, Broederfthap t

Het Intermediair Adminiftratief Beftuur van het Voormaalig Gewest Holland.

Aan

De Refpective Munieipaliteiten 1» hst yuormaalig Gewest-

Den Haag 27 Augustus 1798 Het Vierde Jaar der Bataajfshe Vryheid.

Medeburgers!

Daar onder de Verfcheidene Misfives van de Refeective Municipaliteiten binnen dit voormaarlig toewest, eenige derzelven Ingevolge haare Inftructiën wel is waar , kennis geeven, van de Publicatiën door haar gearrefteerd en gepubliceerd, en daar van cie exemplaaren aan ons ingezonden hebben, echter veelcn derzelven in gebreeken zyn gebleeven, ons daar van de exemplaaren te doen toekoomen, zoo hebben wy by deezen goedgevonden, ulieden aantefchryven en te gelasten , om wa neer gyl. mogt noodig vinden eene Publicatie, Notificatie enz te arreheeren en te pubiiceeren, voor zoo verre gyl. daar toe volgens uwe Initrucrie zyt geauthorifeerd, daarvan altoos eea O o 2 copie

Sluiten