Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5»<* 27 AUGUSTUS i79§.

Copie 6?Exemplaar aan ons. in tc zenden;-en voor zoo verre gemelde Publicatiën of Notificatiën, ecni-é betrekking- mogtcn hebben, op zoogenaamde libellen' of andere gedrukte of ongedrukte Hukken, ook 'daar van een Exemplaar aan ons toctezenden.

Heil en Brocd.rfchapl

. Het Intermediair Adminiftratief Beftuur voornt.

Ter Ordonnantie van 't zelve.

; En heeft zich de Vergadering na deliberatie biet meede geconformeerd en tot de afzending van dezelve Misfives beflooten.

Zullende Extract deezes gegeeven worden aan de Commisfie van Financie ter informatie, zonden refumtie.

Is gehoord het Rapport van de Commisfie tot de Politie op de by marginale apoftille van den 3 dezer m deszelfs handen om confideratiën en advis^geftelde Misfive van den Agent van juftitie der Bataafsche Republiek, dienende ten geleide eener Miifive van de Municipahteit van Durgerdam, aan denzeive geprefenteerd; doch niet tot ceszetfs Departement behoorende aan dit Beftuur verzonden, gevende de voorn. Municipaliteit daarby te kennen : dat de Municipaliteit van Schellingwcude, door middel van aanflag de Burgers van burgerdam in het Ban van Schellingwoude woon?chug, uitnoodigde, om zich in hun lieder ftera-

re-

Sluiten