is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o8 5 SPETEMBER 1798.

geweezen Bailluw en Schout van Schoonhoven, en den Lande van Belois»

Is na deliberatie goedgevonden en verftaan, alzoo deeze Requefte met de Bylaage niet zoo zeer tot de werkzaamheden van de Commisfie van Politie is behoorende, dezelve nader by appoinótement te ftellen in handen van de Com» miffie tot de Domeinen, om confideratiën en advis.

Is gehoord het Rapport van de perfoneele' Commisfie beftaande uic de Burgers Kerkman, de Kempenaar en Penning, ter voldoening aan hec appoinctement Comml. van 31 Auguftus 1. 1, geëxamineerd hebbende de Misfive van de Municipaliteit te Westzaandam', houdende derzelver Bericht op het Request van Aagje Tysdr. Bakker, Huisvrouw van Dirk Buysman, woonende te Westzaandam, zich daarby beklaagende door de Municipaliteit aldaar , uic haar post als Vroedvrouw te zyn ontzet geworden, welk Request door het Uitvoerend Bewind by Refoiutie van 20 Auguftus 1. 1», aan dit Beftuur was gezonden om naar ingenomen te hebben het Bericht van de Municipaliteit van Westzaandam, daarop naar bevind van zaaken te disponeeren, uit welk gedetailleerd Bericht aan de Commifie voldoende was gebleeken, dat de Requeftrance uit hoofde van onkunde, onachtzaamheid en verwaarloozing van haaren Post, en dus om zeer gegronde redenen was gedimitteerd geworden.

Waarop gedelibereerd zynde is conform het advis van voornoemde Commisfie goedgevonden, en verftaan met het Bericht van de Municipaliteit van Westzaandam genoegen te neemen, en V der-