is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm mh^^MHM

ioo s SEPTEMBER 1798.

Jufiatie tot hetzelve einde geadresfeerd, en door hem Agent aan deeze Vergadering ten fine van dispofitie toegezonden.

Zy op alle deeze ftukken zullende dienen van confideratiën en advis , zoude van gedachten zyn, dat hoe zeer zy het gedrag van de Agenten moest disapprobeeren , en het verzoek der Requestranten hun in allen opzichte billyk voorkomt, het echter niet van de competentie deezer Vergadering is, deeze zaak te decideeren , en dus dat de Requeftranten zouden behóoren gerenvoyeerd te worden aan het Vertegenwoordigend Lichaam des Battaaffchen Volks.

En dat by Extract Refoiutie, daarvan aan de Requeftranten zoude behooren te worden kennis gegeeven tot derzelver informatie.

Waarop gedelibereerd zynde is goedgevonden en verftaan conform het advis van bovengem. Commisfie, de Requeftranten te renvoyeeren (by Extract deezer ) aan het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

De perfonneele Commisfie beftaande uit de Burgers Kerkman, de Kempenaer en Penning , hebben ten Vergadering het navolgend Rapport gedaan.

Medeburgers !

Onder de menigvuldige Requesten van geremoveerde en herftel Verzoekende Ambtenaren, welken aan ons door den Agent van Juftitie zyn toegezonden, bevinden zicb ook de Requeften van Fredrik Willem Sshoon , en J. Schoen, Abm. Haak,, en L.

Sa-