is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii SEPTEMBER 179&V m

der aantefchryven, om binnen den tyd van agt daaen aan den inhoud dier Refoiutie tc voldoen, en ons de daar by gevraagde opgaave te doentoekoomen.

Heil en Broederfchap. Is gehoord het Rapport van de Perfoneele Com. misfie beftaande uit de Burgers Kerkman, de Kempenaar en Penning, op de in hunne handen om confideratiën en advis geftelde berigt van Ysbrand de Joode, Prsfident van de Municipaliteit van Woudrichem, op eene Misfive van J. Heyhgers Adjunct Bailluw van Woudrichem, houdende klagten, dat hy door gemelden Ysbrand de Joode, was verhinderd in de uitvoering van de Relolutie deezer Vergadering van den 24 July 1. 1.

Waarö? gedelibereerd en in aanmerking genoomen zynde, zoo uit de gegeeven elucidatien van voorn Ysbrand de Joode als uit andere ïnforraatien komt te confteeren, dat de handelwyze van denzelve dc Joode niet moet worden toegefchreeven aan een oogmerk van denzelve om het Befluit deezer Vergadering elufoir te maaken , te retadeeren of den Secretaris Bailluv Eeyligers, in de uitvoering van hetzelve te hinderen, maar eemgIvk en alleen moet worden geattribueerd daaraan sem"ld2 Bailluw, dat zonder aan hem de Joode als Prtefidcnt der Municipaliteit eenige kennsi te geeven van de Ontvangen Last en aanfchryving van dit Beituur', of hem te verzoeken om de Mumcipalitcit te convoceeren, in teegendeel zelfs de Muricipaliteic had doen convoceeren,- Jetthet welk naar het inzien van meergemelde de joode een inbreuk was op het recht aan hem als Prali lent van de Municipaliteit competeerende , en mitsdien eene onwettige en wederrechtelyke daad en welke convocatie mitsdien als geheel illegaal moest worden geconfidereerd ,, is goedgevonden en verfiaarï vv b Q me,c