is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338 i7 SEPTEMBER 179S.

óm nok door hem waren aangehouden ,) "als nu «W den Burger Hooft, of deszelfs ordre, wed.T aftegeevetl, cn daarop, 70 wel de reeds verfcbeenen en ten agteren zynde Inreresfen, als die welke daar op in het vervolg zullen verfchynen, te betaalen.

Waar op gedelibereerd en geëxamineerd zynde het op dezelve Requeste geretireerde bericht van den Ontvanger Generaal van Boetzelaar, is goedgevonden en verftaan, het verzoek van den Suppliant in deszelfs qualiteit te accordeeren, en dienvolgende denzelve Ontvanger Generaal te authoriieeren en te qualificeeren, gelyk gefehied by deze omme de hièrvoorengemelde twee Obligatien aan den Burger Hooft of deszelfs ordre weder aftegeeven , als meede om daar op da reeds verfciaeenen en ten achteren zynde Inreresfen, thans en die welke daar op'in het vervolg zullen verfchynen, op d-' refpettive verfchyndagen, te betaalen.'

En zal Extract, deezes gegeeven worden aan den Ontfanger Generaal van £0 tzelaar en aan den Suppliant, in deszelfs qualiteit, zoo tot naricht als om zig daar naar te reguleeren.

* ïs gebeerd het Rapport van den Burger Romwinckcl, een der overgebleeven Leeden van het Departement van Algemeen Welzyn, in wiens handen by appointement van 17 January 1798. - was gefteid de Requeste door Diaconen der ■ Luterfche Gemeente der Stad Amfterdam c. f. aan - het Voormaalig Provintiaal Beftuur geprefenteerd, verzoekende in fubftantie verklaaring weegens de woorden (voorkomende in Arr. 55* der Ordonnantie op hec Klyn-Zeegel van n September 1794-)

Ieder