Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

se* SEPTEMBER 1798. $2S

Zee,met Copie van een daarop genomen Befluit van de Eerfte Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam,houdende gèm. Misfive verzoek dat de vacatures in hun Collegie mogten worden vervuld.

En gerefolveerd dit extract Befluit en Bylage by appointement te Rellen in handen van de Commisfie van Koophandel, Zeevaart, Fabrieken en Trafiquen, om confideratiën en adv-is.

Is geleezen eene Misfive van den Agent van Buytenlandfche betrekkingen van de Bataafsche Republiecq, daarby verzoekende hem ten fpoedigfte van confideratiën en advis te dienen op eene den 24 Jan. 1. h aan de Commisfie van Koophandel en Zeevaart toegezondene Copie Misfive van den Burger Lonhknne, benevens een petitie, van Kooplieden in Yzer en Spykers te Luyk, houdende verzoek om bevryd te zyn van de betaaling der in- en uitgaande rechten van Yzer en Spykers, welke, voor vreemde Reekening gedestineeerd zynde , het territoir dezer Republiek pasfeeren.

En gerefolveerd deze Misfive by appointement te Rellen in handen van de Commisfie van Koophandel en Zeevaart ^Fabrieken en Traficquen om bericht.

Geleezen zynde de Requeste van Gerrit den Adel, wonende teSchagen, om de daarby geallegueerde redenen verzoekende acte van admisfie als Broodbakker aldaar, in de plaats van Cornelis den Adel.

Is na deliberatie goedgevonden en verftaan het verzoek van den buppliant door deze te accordeeren.

Nn 4 En

Sluiten