Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26- SEPTEMP1R 1793, 50.7-

De Commisfien van de Finantie, Domeinen en Gemeene Middelen, hebben ingevo'ge Uwl. appoinctement van den 17 Augustus deezes Jaars,

feüxamineerd de Mi'five. door den Agent van inantkn der Bataafiche Republiek, op den 14 dier maand aan Ul. gefchreeven, waarby, ter Uwl. kennis brengt: ,* dat hy ter voorkoming „ van alle verkeerde begrippen , welke er ten „ aanzien der vervulling van opengevallene pos„ ten, en de begeevjrg van Ambten en Bedie,, pingen, tot de beheering der Finantien, in elk ,, der yoormaajige Gewesten behoorende, ofte „ daartoe eenige relatie hebbende, zouden kon,, nen ornftaan, ofte ook dadelyk aanwezig ,, zyn, het noodig had geoordeeld, Ul. aan té fchryven, dat het Inrermediah Uitvoerend Be„ wind, op grond van Art. 128, Tit. 4. der „ acte van Staatsreegeling, waarby de aanftdling van Ontfangers, en andere finar tieele Beamb>, ten, aan het Uitvoerend Bewind is opgedraa}, gen , by deszelfs Befluit van den 20 July jongstj, leden had vastgefteld; dat het geheele oppertoezicht en algemeene directie over het vak 5, der Finantien, zoo in de Gewesten, ais wat „ aanbetrof de overige 's Lands middelen van ?, Inkomften, aan den Agent van Finantien, voi„ komen en ten vollen wierden gedemandeerdj zoo als ook, onder zyne verantwoordelykheid 5, aan hem was overgifaater) de benoeming van „ c mptabelen en Officieren ter recherche, tot ƒ 1000 : — '§Jaarlyks Tractement genietende; j, blyvende, de voordrage van slle andere Amb,, tenaaren niet te min al mede aan hem toe„ vertrouwd." „ Dat hy dierhalven vertrouwde, dat Gyl. ien Nn 5 aan-.

Sluiten