is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

4 OCTOBER 1798.

Is- gelezen een Extra cl uit het Register der Refoluden van den Agent van Financie der Bataaffche Republiek, in dato 2 Oétober 179S, houdende authorifatie en last aan dit Beftuur, om terdispofitie van den burger A. S. Abbema, in deszelfs qualiteit te ftellerï eene fomma van eenmaal honderd duizend guldens in contanten, mitsgaders eene gelyke fomma van eenmaal honderd duizend guldens in Hollandsen Beieenbankgeïd.

En gerefolveerd, deze Refolutie, by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie van Financie, om daar aan te voldoen, zonder refumtie.

Is gelezen eene Misfive van den Radd en Rentmeester Generaal van Zuidholland en 'sLands van Heusden, C. G. van de Wall, overzendende den ftaat van ontfangst en uitgaaf, in de maanden July, Augustus en September 179;-;, ten zynen Comptoire gehad en gedaan.

En gerefolveerd, deze Misfive'en bylage, by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie tot de Domeinen 5 ter examinatie.

Is gelezen eene,Misfive van den Opziener Ham ' te Gouda, kennis gevende van 't overiyden van^« lïendrïk Fr and, van den jare 1704 gefungeerd hebbende als Cherchcr van 'sLands collective Middelen aldaar, en naardien 'er nu twee Cherchers posten aldaar vacant zyn, verzoekt gemelde Opziener , dat deze vacatures fpoedig mogen worden vervuld.

En gerefolveerd, deze Misfive, by appointement, te ftellen in handen van de Commisfie van gemeene Middelen, om eonfideratien en advis.

i Is