is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 OCTOBER 1798. 99

Pot-Aarde, die door den Suppliant, ten behoeve derzelve Fabriek van buiten 'sLands binnen deze Republiek zal worden ingebragt, onder deze mids en bepaling, dat dezelve materialen zullen moeten worden gelost, onder opzichte der Commifen ter Recherche , invoege als bv articul 58 van het ftraks gemelde Placaat van 31 July 1725 is geftatueerd. 2. Vrydom van den halven Impost, (evenals by Plateel en Tegelbakkeryen Wordt genoten ^welke als nog 111 het voormalig Gewest Holland geheven Wórdt van de BrandltofFen ,' welke den Suppliant tot de executie en het gaande houden van voorfchreve Fabriek zal benodigd zyn • des dat hy Suppliant, of de Directeur in der'tyd gehouden en verplicht zal zyn, om van iedere party, die ten behoeve der Fabriek, van de voorfchreve Speciën zal worden opgedaan aan den Gaarder^, onder welks Dillrict dezelve Fabriek is gefitueerd, te geven een fchriftelvfc Declaratoir, met uitdrukking van de quantiteit die hy voornemens is op te doen, dat'die tot dezelve Fabriek, en tot geen ander gebruik zullen wordeft gebezigd; en van deze, zo wel als van de by articul 1 te verleenen vrydotnmen geen misbruik zal mogen maken, op poene van het effect dezer gratie te znflen verliezen. En dat van het Decreet door het Vertegenwoordigend Lichaam hier op te némen, Extract Zoude behoren te worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind om daar aan, zo door den Agent van Finantie, al's het Admimftratif Beftuur van het voormalig Gewest Holland , elk voor zo verre dezelve daar by zullen wezen geconcerneerd, de nodige executie te geven.

En eindelyk, dat dit Decreet zou' dienen te worden genomen , met verklaring van onverwylde noodzakelijkheid, op dat de Suppliant van deze" gratie het effect nog zoude kunnen erlangen, by het inkopen en opilaan der voor zyne Fabriek benodigde Materialen en Brandftoffetf, voor het aannaderend Winterfaifoen.

H 3 Niet-