is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » )

yan Vrede tusfchen de- hoogfte en de ]; agfte zal korae> m te Haan.

De Ritmeesters vvorden hier door misfchien in ftaat o-e. fteld meer te winnen, dan te verliezen, doch waar tegenszv zicii dan ook de kwaade jaaren getroosten moeten

Schoon 'er nu tusfchen de twee Regimenten zwaare Cayallene, eij de Dragonders en Husfaaren, als mede de ryuende Artillerie, in veele zaaken, als kostbaarheid van Monteenng , duurte van Paarden, hoeveelheid van Voeder, en zelfs van Gapenen, verfchilis, en het in den eerften opflag fchynen zoude, als of zulks ook in de betaaling diende te worucn m achtgenomen, zoo is echter by eene nadere befchonwing bevonden , dat het onderfcheid zeer gering was, en dat het geen by den een duurder was dan by den anderen, wederom door mindere onkosten, als ligte Paarden, Zadels enz. zoo gecompenfeerd wierd, dat het onnoodig was eenig onderfcheid in de betaaling te maken. ö

In de tweedeplmts zult Gylieden bevinden, dat by de Bataillons Infanterie en Jagers, Majors worden voorgeteld, die by de Organizatie van 1795 niet gevonden worden, en die, behalven met andere zaaken.. tot den dienst fpecteerende , gechargeerd zyn , met de werkzaamheden te vooren gedemandeerd geweest aan de Commisfarisfen van Oorlog welke naar de voorgeftelde Organizatie zouden wegvallen.

Dan om te voorkomen, dat door deeze aanftcllingen de kosten van sLands Armee niet alleen te zeer zouden vermeerderd worden, is tevens bepaald, dat by de Compa»riien, waarvan de Capiteins tot Majors bevorderd woeden, de Capitems-plaatfen niet vervuld,maar deezeCompagnien zullen gecommandeerd worden door de oudfte Ferlte Lieutenants; en voorts, dat bv dezelven nogeenOnderLieutenaut zal worden aangefteld".

. ?et welk gevoegd by de Tractementen der Commisiansfen van Oorlog en der Adjudants- Majors veiöorzaaken zav; dat de Uitgaven in dit opzicht niet dan met circa zes duizend Guldens zullen vermeerderd worden.

Ten derden, is by iedere Compagnie rydende Artillerie gevoegd, eene Train-divifie, beftaande uit een trein Officier, twee Opper-Commandeurs, zes Commandeurs en

vyf-