is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

Art. 7.

Zy, die in de termen der Wet, en dus in de verplichting vallende, deeze Belofte weigeren, afteleggen , zullen door. het Gemeente-Beftuur op een erndige wyze hunne verplichting aan het Vaderland, 't geen hun voedt en verzorgd, worden voorgehouden, en drie dagen tyd van beraad gegeven worden; na exiparatie van welke het hun andermaal zal doen oproepen; en zullen die geene, welke als dan voldandig het afleggen daarvan blyven weigeren, of na drie herhaalde Oproepingen , zonder wettige rede'den (ter beöorueeling van het Gemeente-Beftuur) niet comparberen , aan het Departementaal Beduur worden opgegeven, met inzending der bygebragtc redenen en motiven van weigering, welk Beftuur dezelve onvoldoende bevindende, daar over'uitfprank- zal doen, en waar aan dezelve ; ieh binnen 14 dagen/zullen moeten onderwerpen, op draf, van voor den wd van 5 jaaren, onwaardig de wapenen te dragen , en de voordeden aan het Stemrecht verbonden, te kunnen genieten, verklaard worden.

HOOFD-DEEL III.

Over de Inrichting der Plaatfelyke Gewapende ^Burgermacht.

Art. 1.

De Plaatfelyke Gewapende Burgermacht , zal bedaan uit L "ie, verdeeld in Grenadiers, Fufeliers, Jagers, en Art.. . en, als mede in Cavallerie; deeze verdeding, en de f rmatie der byzondere Corpfen, zal door het Uitvoerend Bi., 'nd, of hunnen Agent van Oorlog worden gereguleerd, naarmaatè zulks met de plaatfelyke belangens, in overeenkomst met het algemeen belang, zal worden noodig of best geoordeeld.

Art. a.

Die Burgers dus, welke ingevolge de Wet by Art. 3 en 4. van het ide Hoofd-deel omfchreeven, in plaatfe Jyke werking werden gebragt, zullen by de organifatie

con-