is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.OCTOBER 1798.

reeds zyne uitwerking op de Huur der Landeryen heeft, en 'er Boerderyen tot een hogen huur zyn ver^ pagt geworden, onder de bepaling voor zo langen tyd, als de prys der Kaas zich, zal blyven foutineeren,raaar daar het naburig Engeland de Noordholiandfche Kaas niet kan misfen, is 'er geen uitzigt dat die prys zal verminderen., .

„ Uit alle het boven aangehaalde, komt. het aan. ,? het Committé voor, dat in de daad in het Request „ geene zodanige gronden worden aangevoerd, waar uit men met reden zoude kunnen opmaken , dat de n Ingelanden van den' Heer Hugowaard , door bui„ tengewone calamiteiten , of meerdere drukkende ,„ omftandigheden dan andere Waterfchappen , wor,, den ouder gehouden, dan.alleen, de zodanige,-die s, aan een zo zeer in het oog lopende verkeerde directie in hun Molen .flelzel zouden kunnen worden m toegelchreven.'' ,,,,,„,

Na U met de hier vorengemelde, en door het voorinahg Provinciaal Committé , ten tyde dienende aangevoerde redenen, te hebben bekend gemaakt, durven wy veilig yooronderftellen, dat.gy met ons, uk Loofde van de foliditeit van dezelven ,, overtuigd zult syn, dat de Requestranten niet alleen geene de minste redenen -hebben, om zich,over de laatste dispofitie van het Provinciaal Beftuur te beklage»:, maarintegendeel, ten hoogften content behoren te zyn., over de gunstige remisfie door hetzelve Beftuur aan hu» verleend ; en. het is dan ook iri die veronderftelling, dat wy, Ëasfeerende het opgeevén van meerdere eonfideratien , en dadelyk tot ons advis overgaande, de. vryheid neemen daar. voor uit te brengen, dat het verzoek door de Requestranten gedaan, naar ons inzien, zoude kuiw nen en behoren te worden gedeclineerd.'— "

tTerwyl wy voons ,- met terugzending van het voorfz. equest en Befluit, U hier mede .doen tpekomen eca equest, bevorens door de Requestranten aan de Conftitueerende Vergadering geprefenteerd, benevens het tfaarop by die Vergadering gevallen Decreet, by het welk dat Request in onze handen was gefield, om be^ ■'■f. '*,'! .*•*•- ■ ricfitj