is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 OCTOBER ?Z9§'

tlcht, en aan het welk, vermitp hetzelve êfpi gelyk verzoek dit nadere Is inhoudeucie , door dit. ons Rapport voor zo veel ons betreft, is voldaan. —■ .. Wy beveekn U enz.

Heil en Achting \

En heeft de Vergadering zich hier mede geconformeerd, en tot de afzending dezer Misfive befte" ven.

Op voordragt van de Commisfie van Einancie, in welkers handen by marginale appointement van den 27 Augustus laatstleden was gefield het befluit van de eerfte Kamer, mét een request van Schout én Molenmeeileren_, mitsgaders gezamentlyke' In-

f' elanden van deStevenshofjes, Polder, gelegen ondef i /asfenaer en Voorfchóten..

Is na deliberatie goedgevonden en verdaan, aan den Agent van Financie der Bataaffche Republiek af te zenden de navolgende Misfive ï 1

0ELYKHEID, VRYHEID,

BROEDERSCHAP.

Het Intermediair Administratif Beftuur van '•t voormalig Gewest Holland, Aan

Den Agent van Finantien der Bataaffche '. Republiek.

BURGER AGENT i

Het behaagde U, by derzelver' marginale, appointe-

." * ""' "N '5" '" ' '• ' ment