Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii OCTODE.il 1798.

ter examinatie der rekening van ontvang en uitg'af van de Municipaliteit van het eiland Marken.

En Ulieden thans zullende dienen, zo hebben wy cie eere-te rapportceren, dat gemelde rekening door ons nauwkeurig geëxamineerd zynde , hebben bevonden, dat de uitgaaf zo wel als de ontfangst met behoorlykè Quitantie worden verantwoord , en dat dezelve wel en accoord is opgcfteld, en dienvolgens zouden advifeeren ter approbatie, dan onze aandagt vallendë op de menigvuldige maaltyden die gehouden zyn, en wel tér fomma van ƒ 188 - 1 - 8, en dat overeen uitgaaf van ƒ 3357-2-12, 't geen meer dan ƒ 5^ pCt. rendeert , menen niet te moeten manqueeren, om dienaangaande onze gedachten by deze gelegendheid te moeten openleggen.

Het is dan aan uwe Commisfie zeer ongepast voorgekomen, dat de Münicipalite:t, Heemraden enz. m 't bellier zynde, van'een Plaats of Polder, die gelubfidieerd word van den Lande , zodanige uitgave doen ; en dienvolgens vermeen en die uitgaven voortaan zouden behoren te worden bepaald op de volgende manier, als Jaarlyks voor den Dykgraaf en Secretaris ieder f 20 en voor 't Collegie van Heemraden, te zamen ƒ 50; door het Collegie der Municipaliteit, alles pro patria behoorden te verrigten.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, om de rekening van de Municipaliteit van het Eiland Marken te approberen, en haar voorts aan te fchryyen, dat voortaan in haare rekenïnge geen uitgaaf voor Maaltyden en Vèrtéringèn kauworden geleden, maar gequalificeerd worden om in hunne"jaarlykfche uitgaaf te brengen: vo< r onkosten en verteringen aan den Dykgraaf en Secretaris, ieder ƒ20, en aan het Collegie van Heemraden, te famen ƒ50.

En zal Extract hier van worden gegeven aan de

Mu •

Sluiten