Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s38

ii OCTOBER 1798.

Municipaliteit voornoemd, om zich daar naar te reguleren, en aan de perfonele Commisfie van de burgers yan aen Bosch c. f., ter informatie.

De Commisfie tot de zaken van het Noorder.Quartier heeft ter Vergadering gerapporteerd, dat de tweede Kerk P. van Geldrop, op de Secretarie van 't gewezene Collegie van Gecommitteerde Raden te Hoorn, aan hun Lieden verzogt heeft, dat tegens hec aanftaande Winter-faifoen de nodige voorziening mogt worden gedaan, voor den haardbrand voor dat Comptoir, zo wel als voor de andere Lands Comptoiren, en waar toe vier honderd tonnen Turf zouden nodig zyn; dac de leverantie aldaar in het voorgaande jaar met genoegen was gedaan.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, voornoemde Commisfie te qualificeren, om de benodigde Turf voor de Comptoiren te Hoorn aan te kopen, 't zy van de vorige Leveranciers of van anderen, mits zich zo na mogelyk te reguleren naar de pryzen, waar voer die jaar de Hof-brand alhier is aangenomen.

En zal Extract dezer worden gegeven aan de Commisfie voornoemd, ten einde zich daar naar te reguleeren.

De Commisfie tot de Kerkelyke zaken heeft ter Vergadering het navolgende Rapport gedaans.

.QE-

Sluiten