is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§3 5 NOVEMBER i;9g.

ge aanfpraak, uithoofde van derzelver Obligatien ten laste van de Municipaliteit of het Ambacht van Stompwyk en Wilsveen, of van dezelve Eigenaars van de bevorens verkogte Landen te zullen maken, en verder:? voor rekening van hunne Principalen te neemen, liet opneemen van alle zodanige Rekeningen , als de voormalige Schouten en Ambachtsbewaarders en voorpvaljge Municipaliteit van Stompwyk. wegens de voorfz. directie nog verplicht zyn te doen, daar van de tegenwoordige Municipaliteit oiufiaande en dechargeerende by dezen, gelyk de Comparanten ter andere zyde in hunne qualiteit ook, zo ras door de Comparanten ter eenre aan dit accoord zal zyn voldaan, voorrekening van hunne Principalen neemen deprocedmes , tusfcheu deze en de vorige Municipaliteit, zo voor het Committé van Juftitie van Stompwyk, als voor den Hove van Jullie ie yan het voormalig Gewest Holland litispendenl; beloovende alle de kosten'van de voorfz. procedures, voor zo verre die door de Comparanten ter eenre, of de tegenwoordige Municipaliteit zyn gemaakt, ten laste van de Polder, of van de Principalen van de Comparanten ter andere zyde, zo als zulks zal worden verihan, over te neemen, en de Municipaliteit en het Ambacht daar van te zullen ontllaan en dechargeeren : zullende dit Contract, Accoord en Conventie door de wederzydfche Comparanten ten fpoedigften de approbatie by het Intermediair Adminiirratief Beftuur van het voormalig Gewest Holland worden verzogt.

Aldus gedaan en gepasfeerd ten dage en jaare inden hoofde dezes gemeld : — zynde dc wederzydfche Comparanten bereid en tevreden, omme zich in den inhoude en nakominge dezer by het Committé van Civile Justitie van dezen Banne te doen en te laten condemneeren, ten dien einde conftitueerende Mr; Pietervan den Uenve'J en ^lohannis Kempenaer, Procureurs voor dit Committé, den een omdecondemnatiete verzoeken , cn den ander om.daar in te confenteeren refpeftive, onder belofte van approbatie , ratificatie en

verband, als naar Hechten de rninute dezer is

behoor! yk. getekend. 't Welk ik afrirmeere,

J, Kempenaar Jr. , Sec.

Mr.