is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 6 NOVEMBER 1^98.

Waar op na deliberatie is goedgevonden en verftaan, de refpeélive Municipaliteiten en Bailliuwen by extract dezer aan te fchryven en te gelasten, om de nodige devoiren aan te wenden, ten einde het verblyf van de voorgemelde Gebroeders van der Noodt, en den perfoon van Motman op te {peuren en de. zeiven, of iemand hunner ontdekkende, dadelyk te arresteren en derzelver papieren te doen verzegelen , en wyders deze Vergadering daar van ten fpoedigften te informeren, zonder pcfumaies

En is wyders gerefolveerd, van het verrïgte m deze aan den voornoemden Agent by de navolgende Misfive. kennis te geven.

OEI-V'vHEiD, VRYMEia, BROEDERSCHAP, ■ BURGER AGENT!

Ter voldoening aan uwe aanfchryving van den 5 dezsr maand, om onverwyld in dit voormalig Gewestde vereischte maatregels te neemen, ten einde het verblyf van de Gebroeders Pan der Noodt en den perfoon van Motman op te fpeuren, en dezelven, of iemand hunner ontdekkende, dadelyk te doen arresteeren &c. , hebben wy het best geoordeeld, alle Municipaliteiten? en Bailliuwen ten fpoedigften aan te fchryven en te gelasten, om de nodige devoiren aan te wenden ten einde het verblyf van gemalde perfoonen op te fpeuren, en dezelve of iemand hunner ontdekkende , dadelyk te arresteeren, en derzelver Papieren te verzegelen en wyders deze Vergadering daar van ten fpoedigftea te informeeren.

Wy vertrouwen hiermede aan uwe intentie te hebben v0]daan. Heil en Achting!

Is gelezen de Requeste van Jan Dujs te Haarlem, verzoekende favorabele brieven van VborfchryVÏng tot het oprichten van eene Genever- Stokerye; binnen gemelde Stad.

En geresolveerd, deze Requeste by appointement te ftellen in handen van de Commisfie van Gemene Middelen om confideratien en advis, Is,