Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 I» NOVEMBER 1708.

Nierop, Türffchippèr te Maasftuys, klagende dat hy van iedere Praam of Schuit met Turf, welke hy binnen voornoemde plaats komc te losfen, een Ton Turf, ten behoeve van het Straötwerkersgilde, moet afgeeven, verzoekende dat daaromtrend voorziening mag worden gedaan 1

En gerefolveerd, deze Requeste by appointement, te (lellen in handen van de Commisfie tot de Policie, om confideratien en advis»

. ïs gehoord het rapport van de Commisfie tot de Folicie, óp eene by marginale appointement van den 31 October laatstleeden, om confideratien en advis, zonder refumtie in hunne handen geftelde Misfive van het Dyks-Collegie en het Collegie vasa Wegen en Wateringen op den Eilande Texel, houdende, dat zy om daar by geallegueerde redenen, ▼oor als nog niet konden refolveeren, om ingevolge de Refolutie dezer Vergadering, van den 22 October laatstleeden, hunne interdictie by de refpective Ontvangers op te heffen, het arrest te ontdaan, en de gedaane guarantie in te trekken i noch de Ingelanden tegelasten, de betaaling der binnenlandfehe kosten te doen, op den ouden voet aan de refpective Ontfangers ^docfi dat zy om het Eilands belang wel bereid waren, om het Concept-Plan ter feparatie, dat reeds federt een jaar of daaromtrent .aan de Municipaliteit was aangeboden, (en waar van zy by dezen eene Copie zenden) aan deze Vergadering te prefenteereh, en tot welke daar in vóorgeflagene fchikkingen, zy van hunne zyde nog gereed waren.

tVaaf-

Sluiten