is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a.3 NOVEMBER 1798;

Wetgevend Lichaam daar te ftellen, de voornoemde Commisfarisfen ten koste van de gewezene Gildens falarisfen toe te leggen, niet aan dat oogmerk zoude voldoen; en om dezelve ten kosten van denLande te betaalen, zulks in de tegenwoordige omftandigbeden, door de algemeene fchaarslieid in het Financieele , eert zeer aanmerkelyk bezwaar voor den Lande zou veroorzaken ; en daar de weigering van den Burger Bur* gerhoudt, om zonder belooning eenige Posten te willen aanvaarden , ons voorkomt, uit geen zuiver Vaderlandsch hart voort te vloeijen , en hy de eenigfte van zyne Medeburgers aldaar is, die hieromtrend bedenking maakt, zo zouden wy van gevoelen zyn, dat, welverre van eenige belooning daar voor te genieten , dezelve verpligt en gehouden is, om de hem opgedragene Pesten te moeten waarneemen, en dat by weigering van dien, za wel voor anderen, als voor hem, die zich mede van hunne verpügting zouden willen onttrekken , eene algemeene maatregel door het Wetgevend Lichaam zoude behooren te worden daargefteld , waar by een ieder gehouden is, om de aan hem opgedragen Post, als Commisfaris tot de adminiftratie der Fondfen van de gewezene Gildens , te moeten waarneemen ; en by weigering van dien, twee jaaren van deszelfs Stemrecht, met alle de Ambten, Bedieningen, of Beneficiën , door hun bekleed of genoten wordende, te ontzetten; daar het niet meer dan billyk is, dat die geene, die zich aan zyne verpligting onttrekt, ook onwaardig is, om van die voorrechten, die daar aas verknocht 2yn, te jouïsfeeren.

En hier mede aan uwe intentie vermeenende voldaan ts hebben, zyn wy enz. •

• Heil en Eerlied !

Waarop gedelibereerd zvnde, is goedgevonden en verftaan, bovengemelde Misfive te arrefteeren , en aan voorn. Agent toe te zenden, zonder refumtie.

Mm 1 ïs