Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 NOVEMBER 1798, 519

ring verzogt, dat hierin zodanige maatregelen mogten genomen worden, als het gewicht der zaake vereischte.

Waarop gedelibereerd en in aanmerking genomen zynde, dat, daar de Municipaliteit voornoemd, ten allen tyde gehouden is, om zo veel moogelyk, de bezuiniging van Stads Penningen in het oog te houden, en voorheen niet meer dan twee Dienaren der Juftitie hebben gefungeerd, waar door met het houden van drie Dienaren der juftitie, een overtollig bezwaar voorde Stad zoude veroorzaakt worden; —— is goedgevondenen verftaan, de Municipaliteit voornoemd te gelasten, gelyk dezelve gelast word by dezen, om gelyk van ouds niet meer dan twee Dienaars der Juftuie te houden, en mitsdien dennog aanwezig zynde Dienaar der Juftitie , zo dra dezelve door den Bailliuw in zyne qualiteit mogt worden gerequireerd, ter zyner dispofitie overtelaaten; met verderen last aan den Bailliuw, om zo fpoedig mogelyk zorge te draagen, tot het aanneemen van een tweede Dienaar der Juftitie.

En zal Extract dezer gegeven worden aan de Municipaliteit der Stede Geertruidenberg, en aan den Bailliuw voornoemd, tot derzelver informatie ene naricht.

Is gehoord het nader Rapport van de Commisfie van Financie , op de in derzelver handen geftelde Misfive van het Committé van Justitie der Stad Amfteldam, rakende het verleenen van zekere authorifatie op de Curators en Sequesters, in de Boedel van de uitlandige A. Hops c. f., houdendehetzelveRap» port, dat de gedachte Commisfie , ingevolge cn ter Voldoeninge van de appointementen dezer Vergadering

Sluiten