Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 NOVEMBER 1798. 511

der jaaren aan hun mag worden gecontinueerd, te» gen betaaling van ƒ 40-0-0 'sjaars, of zo veel meer als naar genomen informatie geoordeeld zal worden in redelykheid te behooren.

Waarop gedelibereerd zynde, is eonform het advis van bovengemelde Commisfie goedgevonden cn verftaan, aan de Requestranten provifioneel voor den tyd van vier eerstkomende jaaren, in te gaan met den l. December 1798, en zullende expireeren den 1 December 1802, te permicteeren, om op de Plaat van Zwartewaal, met twee gaaten bezuiden deStaalen aldaar, te mogen ftellen eenige kuilen, tot het vangen van Aas, voorde Visfchers van Zwartewaal cn Delfshaven, des dat deeze permisfie worde gefubmitteerd aan zodanige nadere bepaalingen, als byde te formeeren Huurcedulle onder het opzigt van de Commisfie tot de Domeinen te ontwerpen, zal wor* den daargefteld, mits daar voor ieder jaar betaalende .de Somma van ƒ40, in handen van den Rentmeester der Domeinen, ofte den geenen, welke daar toe by vervolg zal worden gequalificeerd, en vooral onder die restrictie, dat de kuilers niet anders zullen mogen Visfchen, dan met Wasfend Water, of anders met de Vloed, zonder dat immer, geduurende gemelden termyn van vier jaaren, door de Pachters, ofte iemand van hunnent wege, kuilen zullen mogen worden gefteid, welke met het afneemend Water, o'f anders gezegd de Ebbe, Visfchen; enwyders daar te boven •onder het expres beding, dat geduurende de Maanden Maart, April en Mey van ieder jaar, geen Vischwand door hun aangemelde Staalboomen zal mogen worden geplaatst.

En zal Extract dezer gegeven worden aan de Commisfie tot de Domeinen, aan den Rentmeefter van Rr Voorne

Sluiten