Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 JANUARY 1799. s7

lïgd Biirger, te Delft, verzoekende permisfie tot het Verkopen van Wyn ^ Brandewyn en Gedisteleerde Wateren aldaar.

En gerefolveerd, deze Requeste by appointement t-e (lellen in handen van de Commisfie van Gemeene Middelen, óm confideratien en advis-.

Is gelezen een bericht van den Contrarolleur Geheraal de Bock, op eene, door het voormalig Departement van Algemeen Welzyn, in deszelfs handen, ten dien einde, gefielde Requeste en Bylage van M.H.H.C. vanRofenthaltn. C.de Ridder, houdende verzoek, om fchaêvergoeding, wegens.de in den jaare 1794, ter defenfie van Holland gegraaven Coupure beneden Cuilenburg enz.

En gerefolveerd^ dit Bericht en Bylage by appointement te ftellen in handen van de Commisfie van Financie, om confideratien en advisi

De Commisfie van Gemeene Middelen heeft ter Vergadering gedaan 't navolgend Rapport:

Medeburgers».

De Corhmisiietot de gemeene middelen heeft, ingevolge Uwl. appoiiictemerit van den 14 December 1798 . geëxamineerd de Misfive van de Münicipaliteit der ftad Aniftefdarn, des daags bevorens aan UJ. geïchrevcn, en, dienende ter rescriptie van Uwl. Misfive Van den 29 November 1798., rakende de vryddmmen Van 'sLands impoiitien , welke die Münicipaliteit of hunne Prsdecesfeuren , aan het Rasp-, Tügt-, Werken Spinhuis binnen de gemelde Stad, hebben kunnen goedvinden te verkenen, naar het inzien van de Comrmsfie regens de Publicatie van den 5 February 1795 en het daarop gevolgd Decreet van de voormalige Pro* vifioneele Repra:fentanten van bet Volk van Holland , Van den 43 Fëbruary 1795; eu daarop dienende van Ca . eojj.

Sluiten