is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9'i 9 JANUARY 1799.

ris van Esfelyker eh Heer Jacobswoude; klagende dat de Münicipaliteit aldaar , de Stukken tot de Secretarie behoorende , onder zich houd; en verdere bezwaaren tegen dezelve , breder by gemelde Requeste omfchreven, en:

30. Een Request van Huybert de Cock. , Gerechtsbode van Woubrugge, met twee Reekeningen, fatnen bedragende eene Somma van ƒ553 ï'6 : o, zynde voor extra diensten, ten behoeve van het gemelde Ambacht, zedert den jare 1793 tot 1798 gedaan; daar by verzoekende: dat de Münicipaliteit van Woubrugge, door deze Vergadering moge worden geauthorifeerd en gelast, om aan hem, tegen Quitantie, de voorgemelde Somma van ƒ 553 : 6 : o te voldoen.

Alle deze Stukken door ons, in handen van de Münicipaliteit voorn, om berigt gezonden zynde, en eene Commisfie uit dezelve, als mede de Schout en Secre- , taris voornt.. op den 19 Nov. 1. 1. voor ons gerequfreerd hebbende, is het ons, ten gevolge van dien, cn uit de ontvangene Stukken voorgekomen , dat door deze Vergadering de navolgende Befluiten hierop zoude» behooren genomen te worden:

i°. De Münicipaliteit van Esfelyker en Heer Jacobswoude te gelasten, om den Burger A. Sch'ddrup, in zyne qualiteit, als Schout civil te erkennen; zoo lange door haar, zulks goedvindende, derzelver bezwaren aan den Agent van Juftitie dér Bataaffche Republiek zullen zyn ingebragt, endoor denzelven nader daar over zal worden gedisponeerd.

20. Den Burger C- Kempenaar, Secretaris van Esfelyker en Heer Jacobswoude , te gelasten, zich met de Stukken, door de Münicipaliteit voornt, op zyne aan haar ingeleverde Lyst, tot het Secretarie behoorende , aangehaald, en aan hem overgelaten, te contenteeren.

30. De door de Münicipaliteit voorn, ingezondene Memorie , by forme van dimunitie , op de ileekeninj van H. de Cok, geweezen Gerechtsboode van Woubrugge, waar by door denzelven op de Somma van ƒ8: o is afgetrokken eene Somma van/294:17: S »

en