is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 JANUARY 1799.

99

en alzo aan denzelven, ter voldoening zyner geheele pretentie. woTd toegelegd eene Somma van ƒ 258:10: 8 te approbeeren; en de onverwylde véreffening, als nu , als een domcfiaque zaak , aan de Münicipaliteit behoorende, geheel aan haar over te laten.

En dat van deze Uwe Refolutie, met de volgende Misfive aan de Münicipaliteit voornoemd, word kennis gegeven; als mede een Extraé^ aan A. Schildrup, Schout civil, C. Kempenaar , Secretaris, en aan H. de Cok voornt., refpectivelyk tot derzelver informatie en narigt.

Waar op gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering zich met het voorenltaande Rapport geconformeerd, en het zelve by deeze iti eene Refolutie geconverteerd. Zullende dien ten gevolge aan de Münicipaliteit van Esfdyker en Heer Jacobswoude worden afgezonden de navolgende Misfive:

GELTKHEID, F R T H E I.D,\

BROEDERSCHAP.

Htt Intermediair Administratief Beftuur yan het voormalig Gewest Holland,

Aan

De Münicipaliteit van Esfeljker en Heer Jacobswoude.

MEDEBURGERS!

Met Uwe Misfive van den 54 December 1. 1, aaa

eize