Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 JANUARY 1799; ' 241

2itlks door eene by haar ontvangene Publicatie van het Intermediair Uicvoerend Bewind der Bataaffc'ie Republiek, in dato 20 Juny laatstleden, door haar was begrepen te moeten worden gedaan, waarby de termyn aan de Gepenfioneerde Nationale Officieren en zogenaamde Bataven, tot ultimo September 1.1. word geprolongeerd;

Dat zy van advis zoude zyn, dat daar deze Publicatie geen relatie heeft, ten aanzien der geldtrekkende Uitgewekenen, maar alleen voor de in dienst geweest zynde en gepenfioneerde Officieren der Bataaffche Republiek; — daar de beiaaiing der Penfioenen, en lpeciaal die der Uitgeweekenen, vol-> gens een befluit van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, in dato 14 December laatstleeden, provifioneel., en tot dat in dezen nader zal zyn voorzien , word gecontinueerd; de Münicipaliteit van de Loosdrecht behoorde te worden geauthorifeerd en gelast, om met de betaalingyan ƒ3 'sweeks, aan den Burger A. Lintmeyer, gerekend van den 30 September laatstleeden, dat met dezelve is opgehouden , te continueeren; tot dat daar in nader zal worden voorzien.

En dat, daar ten aanzien der verzogte Ordonnantie van ƒ36, welke, gerekend van 16 July laatstleeden, toen de laatfte Ordonnantie is gedepêcheerdgeworden^ tot den 30 September, is elf weeken, en geen twaalf weeken, zoo als door de Münicipaliteit voornoemd, abufivelyk word opgegeven, a ƒ3 per v/eek, eene fomme bedraagd van ƒ33, de Commisfie van Financie behoorde te worden geaurhorifeerd, omme ten behoeve der Münicipaliteit van de Loosdrecht, te doen depêcheeren, eene Ordonnantie, groot f$ 3.

En

Sluiten