is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440 *8 JANUARY 1799.

gehoord hebbende bet Rap* port van hare Perloneele Commisfie, by Deere, t van den aden dezer, benoemd touxaminatie van eene v'isüve van de Municipaliteiten van Boskoop en Middelburg, houden Ie, ter voldoening aan het Befluit van het Verteegenwoordigend Lichaam van den 2de October daar te vooren , eene opgave van drie poinélen, door hunlieden met en benevens eene gevolmagtigde Commisfie , uit de Stemgerechtigde Burgers in derzelver Ambacht , vastgefteld en voorgedragen, om inden aclueelen hogen nood van hunlieder gecombineerde armen in deze bittere koude, zo fpoedig mooglyk te kunnen voorzien, ren einde een van die drie poincten met de goedkeuring van het Vertegenwoordigend Ligchaarn mogte werden gehonoreerd, en tot het executie ftellen derzdve de nodige authorifatie op hunlieden verleend.

En overwegende dat de Municipaliteiten voornoemd zicli reeds me' een diergeïyken voordragt, op den 18 Aug 1.1 san neze Vcga» dering hebben geaddresfeerd, maar dat hetzelve destyds uit hoofde van eenige