is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44& a8 JANUARY 17-99.

De tweede Kamer be-

Jcragtigt het vourgefteld Befluit en veranderd hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekraehtigd Befluit , ingevo!ge art. 69 der .Staatsregeling , onverwyld worden gezonden aan het Uitvoe. rend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de eerfte Kamer.

In den Rage den 17 Japuary 1799, 't 5de Jaar der Bat. Vryheid.

(geparapheerd)

J. B. Druman, vt.

(onderftond)

Uit naam der 2de Kamer,

(getekend)

J. D. Pasteim.

welkers geest zyl. zyn gelast met de gevolmachtigde uit de Stembevoegde Ingezetenen te handelen.

En overwegende eindelyk dat de gevolmachtigde uit de Stembevoegde Burgeren zich ten voorfchr. einde met de Münicipaliteit voorn, aan deze Vergadering hebben geadresfeerd, en dus expresfe in deze Belasting gecondefeiideert.

Befluit: hunlieder verzoek te accordeeren , en dienvolgens de Municipaliteiten van Boskoop en Middelburg te authorifeeren , om zo fpoedig mogelyk door het negotieeren van een Capitaal, a duizend guldens, zonder meer, legens behoorlyke Interesfen, in den actueelen nood van hunlieder gecombineerde Arme Casfe te voorzien, en tot aflosfing derzefve te affecteeren zodanige Omflag, als zyl. by dezen mede worden gèauthorifeerd, in dezen lopende Jare 1790 overhunl. Ingezetenen, zo veel mogelyk naar het relatif vermogen van ieder derzelve , te doen. En zal Extraft dezes worden gezonden aan 't Uitvoerend bewind tot informctie.

En zal dit Befluit, meten benevens de origineelê Misfive en Rapport, ingevolge Art. 60 der Staatsregeling, aan