Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$i JANUARY 1799- fa*

Om alle welke redenen, wy van oerdeel zouden zyn, dat door U aan hec Uitvoerend Bewind zou behoren te worden geadvifeerd, i° Örn het verzoek der Reques ranten tot ontheffing der belasting van 6 fifed'én 144 Roeden (in plaats van b Maden 344 Roeden,) lot ue voorleer, bedyking gebruikt, te accordeeren, inlegaan met 6de January 1799, en alzo den aanflag over" den Banne Oustzaan en Oostzaandam, ter zomma van ƒ 16 11-0 in de Verponding voor dezelve betaal!, te ontdaan; i°. Het Verzoek om restitutie dei' Voorfz. bedyking van den jare IÓ96 tot heden , door hun gefustiïieerd te veel betaald te zyn , te declineeren en te wyzen van de hand, met 'ast, om hun nog niet betaalde aandeel in de Verponding , tot 3ifte December 1798, op den ouden vo^t te volioen.

Waar door der Requestranten verder verzoek onv Surcheance komt te vervallen.

Hief m<»Hp &r>.

siiUiJvj >9i , fcflsbkrfl» üf iytsc^lïr~3$ fjaiciat) Is gehoord het Rapport van de Perfonele Gommisfie, beftaande uit de Burgers R. van den Bosch, B. Cool Jz en A. van de Stadt, op eene by marginale appftiHe in dato den aHfte dezer Maand in hunne handen gefielde Misfive van Gecommitteerdens tot het nazien en fluiten der Dorps* Rekening over den J?are 1797, door de Gemeente van Boscoop benoemd, houdende eer voldoening aan de Refolucie dezer Vergadering in dato H dezer bericht op de Misfive van de Municipaliceic van Boscoop, omtrend het improbeeren van cwee poscen, voorkomende in gem. Reekening, en de reedenen waarom die door hun niet is gecekend geworden.

Waarop gedelibereerd zynde, is conform hec advis van welgem. Perfonele Commisfie goedgevonden en verftaan, te verklaren: dac Gecommicteerdens de Reekening behoren te onderteeken ;n

onder

Sluiten