Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*

ï FEBRUARY 1799.

het ten dezen overgelegde, en van haaren last comple* telyk te dechargeeren by expresfe refolutie, waar van aan elk der Leden een copie zal worden, ter hand ge. fteld. ö

2 Dat het voorn. Rapport met de bylagen, uitgezonderd dezulken, waarop by dezen anders wordt gedisponeerd, aan de Commisfie van Financie zal worden terug gegeeven , om by derzelver Archiven te worden gedeponeerd.

3. Dat de Declaratie van de voorfz. Commisfie-aan de Commisfie van Financie zal worden ter hand gefteid, met authorifatie, om, na examinatie door het Bureau, Ordonnantie daar voor te doen depêcheeren.

4. Dat niet te min aan de voovfchrèevè Gpmmisfië van Examinatie en 'generaale afdoening nogmaals zullen worden in handen gefield, de Lysten der agrerftalleii , met last om deze Vergadering fp'eciaai te dienen van derzelver confideratien en informatien, of ook behalven de reeds opgegeevene, op dezelve nog eenige andere perfoonen worden gevonden, welke de clementie dezer Vergadering zouden mogen meriteeren, cf om andere redenen niet verder belmoren of mochten kun* nen worden gcïnquïetteërd; en zulks, ten einde tegen de overigen het recht van den Lande te kunnen vervolgen, en de respe&iye Ontvangers als dan te gelasten, om paratelyk tegen dezelven te ageeren.

5. Dat dezelve Commisfie zal worden geiiurhorifeerd, om, ten overftaan van een Lid, door de Commisiie van Financie uit den h3aren daar toe te. benoemen, alle zodanige nog onder haar. berustende papieren,'als welken van te weinig belang zyn, om geconierveerd te worden, of waar bj de geheimen der Boedels of Familien zyn geconcerneerd, "te vert'cheuren of te verbranden.

' 6. Dat de Rêfolutien van Decharge in generaale termen geconcipieerd, zuilen worden afgegeevcn aan elk der Cömmisfarisfen in de Commisfien van nader onderzoek hebbende gefungeerd: En wel Aan de Burgers

Houtthuyn en Matiheus, wegens hun onderzoek over deDistnéuui van het Noorden, de Noordcrkogge, en van Itenhemer-éind. z*

Sluiten