is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af FEBRUARY 1799^ *U

io ig December 5798, aan den Conducteur L. Ti* lanus, de Somma van ƒ a ,,o —, dus niec meerder in casfa had ais de Somma van ƒ 2,6 - > 9 • 12 > en die gelden niet toereikende waren om nar bovengemelde authorifutie te voldoen, hy de vryheid nam aan deze Vergadering te verzoeken, ten zynen behoeve te doen depêcheeren eene Ordonnantie ter goeder Re • kening, om daar door in ftaat gefteld te woicen de bovengemelde Somma van ƒ92 -11 -3 te voldoen.

Waarop gedelibereerd zynde, is conform hec advis van welgemelde Commisfie goedgevonden en verftaan, de Commifen ter Financie by deze te authorifèeren coc hec doen opmaken en depêcheeren eener Ordonnancie grooc ƒ *6 Guldens, een behoeve van den Commis van 's Lands Magazvnen A. Verhoejf, te Gorichem, om daarmede te kunnen voldoen aan de gegevene authorifatie van die Beftuur.

_En zal extract dezer gegeven worden aanhecCommitcé van Rekeningen, de Commifen eer Financie en den Commis A. Ver hoe ff" ce Gorïnchem, om te ftrekken, zo cot derzelver informatie en narichc als om zich daar naar ce reguleeren.

Waar na de Prefident de Vergadering ten rwee uuren heefc gefcheiden en geadjourneerd toe morgen middag een twaalf uuren.