is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 MAART 17990 119

examineerd.ee worden, en daar aan vervolgens de nodige publiciteit te geeven.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan, gemelde Commisfie voor derzelver genomene moeite te bedanken, wordende tot het opneemen van voorfz. korten fiaac by dezen wyders benoemd, de Burgers Havart en Loosjes.

En zal Extract dezer gegeeven worden aan de Commisfie van Financie , én aan den Burger 'Havart ais eerscbenoemde, ter informatie.

Is gehoord 't Pvapport van de Commisfie tot de Domeinen, op eene by marginale appostille van den 18 February 11. in haare handen om confideratien en advis gefielde Requeste van Aibert Caan, Bailliuw van de Wieringervvaard, daar by verzoekende dat ten zynen behoeven ordonnantie moge worden gedepecheerd ten laste van het Comptoir der Domeinen te Alkmaar tot betaling van eene fomma van ƒ 32 - o - o ter zaake van door hem uicgefchoote penningen, wegens het doen bcgraaven van vier Drenkeldooden.

Waar op gedeiibereeid zynde, is goedgevonden en verdaan den Commis der Domeinen A. Haver» (lag, te authorifeeren en qualificeeren, zoo als hy geauchorifeerd en gequalificeerd wordby deeze, tot her doen opmaaken en depecheeren van eene ordonnantie groot twee en dertig ponden te 40 grooten het pondt, ten behoeve van den Bailliuw van de Wieringerwaard A. Caan, en ten lasten van 'c Comp» toir der Domeinen te Alkmaar, om te ftrekken in voldoeninge van de door gemelden Bailliuw^. Caan, uirgefchoote penningen, wegens hec begraaven van vier Drenkeldooden.

En zal Extract deezer • gegeeven worden aan de I 5 Com-