Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 19 MAART 1799.

afgelegd, en dezelve Verklaring heeft ondertekend.

De Commisfie tot de gemeene Middelen, heeft aan het Beftuur voorgedragen, dac Andries Stark, gewezen Hoofdgaarder van 's Lands Middelen van de Wynen,. Brandewynen,. Bieren enz. by Sententie van hec Beftuur, in daco den iz Mey 1798, uic hoofde van concumacie zynde gebannen , en gecondemueerd in de koscen en. mjfen van Jufticie , de borgen van denzelven , mee namen Henriques Blom en Klaas de Wit Dz., aan den Lande hadden becaald, hec geen de voorn. A. Stark den Lande had ce' korc gedaan; en by een onderhandfche Acte in daco 30 December 1797. ook aangenomen de kosten wegens de crimineeJe procedures, door den Advocaat Fiscaal van des gemeene Lands middelen over her voormalig Gewest Holland, regens denzelven.^/. Stark gevoerd , ce zullen becalen des noods na voorafgaande taxacie van hec gewezen Provinciaal Commitcé van Holland. Dat de voorf. koscen, door den Lande reeds betaald, alle ce zaraen bedragen de fomma van/oVSo.i ter welker voldoening de voorf. Borgen door den g-emeiden Advocaac-Fiscaal op den 1 December'17^8, door een Deurwaarder behoorlyk zyn geinfinueerd; welke voorfz. Borgen daartoe niet ongeneegen zyn\ dan, gaarne de gem. koscen mee de fomma van ƒ600, zouden voldoen, mirs hec Land de rescerende fomme van ƒ f9 4. voor zyn rekening nam, in confideracie, dac zy, hebbende voldaan al hec geen aan den Lande door den gem. A. Stark is oncvreemd, hec welk de importante fomme van ƒ 10070» 10-2. beloopc hetzelve uic deszelfs Boedel niec hebben kunnen recouvreeren, maar ieder incegendeel een verlies van ruim ƒ 2*co - hebben geleden-j infterende anders, dat

de

Sluiten