is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*a MAART 1799.

Dat, na het vernietigen der keuze in de Ringsverga-

dering te Medemblik, gehouden op den 18 December 1798, wegens voorgevallene informaliteiten, door het Uitvoerend 1'ewind eene nadere aanfchryving tot het byeenkomen der Kiesvergadering is gedaan, dat de Raad der Gemeente der Stad Medemblik ook Circulaire heeft doen afgaan tot het byeenkomen op den 13 February, dat die echter niet in ftaat is gaweest, om aan alle Municipaliteiten door bet ftrenge Winter Saizoen hier van behoorlyke en tydige Advertentie te doen , dat hier door en door het ruwe Saizoen en onbruikbaarheid der wegen veele Kiezers niet hebben kunnen verfchynen , gelyk ook de Raad dei Gemeente te Medemblik, a priori ue fcbynba e onmooglykheid van die overkomst der Kiezers van de Eilanden heeft voorzien, dat ook de Municipaliteit van Huisduinen en de Helder by Misfive aan den Raad der Gemeente van Medenblik, uit naam der Kiezers van gemelde plaatzen, uit hoofde der onmooglykheid tot overkomst tegen alle verkiezing, welke 'er mogte gefchieden , heeft geprotefteerd, dat op den bepaalden dag zyn verfchenen 42 van de 68 Kiezers, die hunne werkzaamheden hebben begonnen met de deliberatien over de vraag, of zy met de zaak zouden voortvaren, waaromtrend de verfcbillende opinien geuit zynde, by appel nominal is befloten de verkiezing te effeclueeren, dan eenige Kiezers gepenetreerd van het nadeel,dat zo veele Grondvergaderingen,welker Kiezers in dephyfique onmooslykheid waren, hunnen last uit te voeren, buiten hun ichuld hier by leden, konden niet refolveren zich aan de meerderheid te onderwerpen , en eene keuze mede helpen uitbrengen, we!ke zy als onwettig befchouwden , wegens de onvermydelyke abfentie van zo veeie medekiezers, en verlieten daarop de Vergadering, protesterende tegen alle verkiezing die 'er dien dag zoude gedaan worden, waar docr de Vergadering tot 31 Leden wierd gereduceerd, met de meerderheid van welke de Burger Jan Zut is verkozen geworden; nu is de vraag of die keuze wettig is en geftand behoord gedaan te worden dan niet?

De Commisfie heeft gemeend dezelve niet als wettig te kunneli befchonwen, dewyl ieder Kiezer een ver-

kie.