is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'42 MAART 1799.

443

kregen recht heeft, ora door kenn sgeving van tyd en plaats in de mooglykheid gefteld te worden, om zynen pligt te kunnen uitoeftenen, door zich zeiven of zyneu plaatsvervanger, dewyl meer dan een derde ;ie; Kiezers door eene phyfieke onmoogiykheid is belet gewoidcn, op de beftemde plaats te kun-ien veifchyner , waardoor zy, en in hun zoo veele Grondvergaderingen zyn beroofd geworden van bet rechi om hunnen yjril te manifesteren en hunne ftem uit te brengen , en wel zonder dat hunne eigene agtelo->s- en flitheM, onkin 'e, verkeerd begrip of informaliteit, daar toe eenige nan'ei-i'ig heeft gegeven, daar zy dus buiten hunne fchuld verhinderd zyn geworden, hun recht te gebruiken, zo kan hun de abfentie ook met fchaden, maar zy behoren in de gelegenheid gefield te worden als nog -tinne ftem te doen gelden. Hier by komt dat van de 42 gecompareerde, nog 11 de Vergadering hebben v rlaten, uit hoofde zy dezelve voor incompleet hielden, en niet wettig geconftitueerd, daar zo veele Kiezers inde onmooglykheid waren te verfchynen, en dus in hun r».cht verkort wie den.

In hoe verre deeze opinie bv de meerderheid verworpen zynde, het verlaten der Vergadering wettigt, en of die Kiezers niet beter gedaan hadden , onder profst zich aan de meerderheid te onderwerpen , zal de Commisfie thans niet onderzoeken de verfehillende opinien, zyn uit de beste beginzelen gefpioten, en het kan niet ontkend worden, dat de meerderheid zig grondende op «ie uit'chryving van 't Uitvoeiend Bewind, zo ver het nakomen der beveeleu van 't Wetgevend Ligchaam en Uitvoerend Bewind betreft, allezints louabel is, hoe dit zy, dit is zeker, dat door deeze omftandigheden de Kiesvergadering tot beneden de helft is verminderd en voor een derde door onwcderftaanbare beletzelen, w.^shalven men niet kan zeggen dat deeze keuze is ingerigt geweest naar de bedoeling der Staatsregelin ! e" de Decreten van 't Wetgevend Ligchaam, waar by ieder burger ("laat ftaan zo veele Grondverg .deringen ) word gemaïntineerd by zyn recht en toegekende invloed op het Beftuur, — De Commisfie acat dit genoeg om K k 4 haa»